Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie
 

GEOBOTANIKA - věda vedoucí k expozicím Botanické zahrady.

Miloslav Studnička

Autor v objetí brazilského pralesa. Autor v objetí brazilského pralesa. Práce ředitele Botanické zahrady se musí opírat - zcela patřičně - o znalosti botaniky. Nabyl jsem jich svého času na oddělení geobotaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (pod vedením věhlasného profesora Jana Jeníka) a při aspirantském studiu téhož zaměření na Akademii věd (tehdy ČSAV, pod vedením akademika Slavomila Hejného). Geobotanika je pro tvorbu expozic s věrohodnými ukázkami rostlin i jejich existenčního prostředí, o což se v Botanické zahradě snažíme, oborem nejvíce použitelným. Dovolte tedy uvést několik glos, které mají vysvětlit, čím geobotanika je. Rozhodně neodhadujte význam vytčeného slova tak, že jde o vztah mezi geologickým podkladem a rostlinami. Prvá část této složeniny "geo-" zde znamená - zcela dle slovníků cizích slov - "Země, zemský".

"Podle tradic evropské přírodovědy geobotanika zahrnuje široký okruh vztahů mezi rostlinami a jejich půdním, vzdušným i biotickým prostředím. Tyto globální souvislosti se dějí nejen ve volné přírodě, ale i v zahradě a skleníku, z čehož vyplývá význam geobotaniky pro pěstování rostlin." (cit. J. Jeník in litt.) 

  

  • Geobotanika si všímá různých typů vegetace na naší planetě, ať již je označíme jako "formace", anebo "biomy".
Kavylová step v Českém středohoří. Kavylová step v Českém středohoří. Egyptská poušť. Egyptská poušť. Indická džungle. Indická džungle.
Mangrove na Zanzibaru. Mangrove na Zanzibaru. Mexická polopoušť. Mexická polopoušť. Tropický deštný les v jižním Mexiku. Tropický deštný les v jižním Mexiku.

   

 

  • Zkoumá strukturu vegetace čili rostlinstva, a sice horizontální i vertikální.
Tropický deštný les na Kubě - složitá struktura. Tropický deštný les na Kubě - složitá struktura. Antropogenní bor ve středních Čechách - jednoduchá struktura. Antropogenní bor ve středních Čechách - jednoduchá struktura. Kvantitativní hodnocení lesního podrostu. Kvantitativní hodnocení lesního podrostu.

  

  • Pracuje na úrovni organismu, druhové populace, rostlinného společenstva, ekosystému i krajiny.
Liána mukuna zobatá v deltě Orinoka. Úroveň organismu. Liána mukuna zobatá v deltě Orinoka. Úroveň organismu. Rostlinstvo s masožravou rostlinou bublinatkopu růžkatou v Brazílii. Úroveň společenstva. Rostlinstvo s masožravou rostlinou bublinatkopu růžkatou v Brazílii. Úroveň společenstva. Formace sukulentního buše na ostrově Gran Canaria. Úroveň ekosystému. Formace sukulentního buše na ostrově Gran Canaria. Úroveň ekosystému. Od neolitu obydlená krajina Českého středohoří. Úroveň krajinná. Od neolitu obydlená krajina Českého středohoří. Úroveň krajinná.

 

 

  • Zkoumá vztahy mezi rostlinami a jejich populacemi navzájem, jakož i obydlení vegetace živočišstvem, a případně působení populace lidské.
Lomikámen trsnatý je na suti podporován výskytem mechů. Lomikámen trsnatý je na suti podporován výskytem mechů. Strdimil skvostný je v západní Africe opylovačem a vektorem genů mezi rostlinami. Strdimil skvostný je v západní Africe opylovačem a vektorem genů mezi rostlinami. Těžební činnost v Polabí - lidský faktor. Těžební činnost v Polabí - lidský faktor.

 

  • Sleduje a popisuje způsob vzniku rostlinných společenstev a jejich proměny v čase (syngenezi, sukcesi).
Třtěnské stráně v Českém středohoří r.1976. Třtěnské stráně v Českém středohoří r.1976. Důsledky umělé stabilizace svahů, zaznamenané r. 2012. Důsledky umělé stabilizace svahů, zaznamenané r. 2012. Následkem je mizení pozemního lišejníku blýskavky žluté. Následkem je mizení pozemního lišejníku blýskavky žluté.

 

  • Zkoumá závislosti rostlinstva na prostředí, a také opačně, jak rostlinstvo působí na prostředí a mění jej (synekologie).
Stabilizace a zazemňování suti v Českém středohoří. Stabilizace a zazemňování suti v Českém středohoří. Sesel fenyklový rozrušující skálu u Litoměřic. Sesel fenyklový rozrušující skálu u Litoměřic. Pole na Českolipsku, obydlené chrpou modrou. Pole na Českolipsku, obydlené chrpou modrou. Přeslička největší podpořená zřízením trati. Přeslička největší podpořená zřízením trati.

 

  • V rámci studia rostlinných společenstev se ale musí zabývat i autekologií, tj. požadavky jednotlivých druhů rostlin samotných o sobě, i jejich životními projevy, jako je šíření, uchycování se (ecese), rezistence vůči stresům nebo mechanickým faktorům, a vůbec životní strategií.
Dischidia rafflesiana se zvláštní autekologií. Dischidia rafflesiana se zvláštní autekologií. Řez jejím vakovitým listem se symbiotickými mravenci a adventivním kořenem.r Řez jejím vakovitým listem se symbiotickými mravenci a adventivním kořenem.r Zmijovec titánský s velmi úzkými ekologickými nároky. Zmijovec titánský s velmi úzkými ekologickými nároky. Masožravá tučnice česká, druh s extrémní autekologií. Masožravá tučnice česká, druh s extrémní autekologií.

  

  • Geobotanika se dle potřeby propojuje s dalšími obory, když se zabývá matečnými horninami (petrografie), půdami (pedologie), podnebnými podmínkami (klimatologie), půdní vodou či mechanickými účinky vody (hydrololgie), reliéfem terénu a krajiny (geomorfologie), zeměpisným rozšířením a vertikálním rozšířením rostlin (fytogeografie) apod.
Tropická půda v Indii - pomůže pedologie. Tropická půda v Indii - pomůže pedologie. Opuka na Lounsku - pomůže geologie. Opuka na Lounsku - pomůže geologie. Brakické vody v Mexiku - pomůže hydrologie. Brakické vody v Mexiku - pomůže hydrologie. Hory v JV Brazílii - pomůže geomorfologie. Hory v JV Brazílii - pomůže geomorfologie.

 

  • Kromě popisu dějů, procesů, ekologických funkcí, struktury rostlinstva a jeho druhového složení (kvalitativně i kvantitativně) geobotanika dokáže také ohraničit homogenní rostlinná společenstva, určit jejich charakteristické druhové kombinace, pojmenovat je a zařadit do systému rostlinných společenstev (tj. syntaxonomického systému); to je fytocenologie, důležitá součást geobotaniky.  
Salvio verticillatae-Sanguisorbetum minoris Salvio verticillatae-Sanguisorbetum minoris Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Allio montani-Sedetum albi Allio montani-Sedetum albi

 

(Až na první reportážní snímek, od J. Šmahela, jsou zde vesměs použity fotografie M. Studničky.)  

 

 
© J. M. POST