Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie

ROZVOJOVÝ PROJEKT: Pavilon LEKNÍNOVITÉ - Nymphaeaceae.

V letech 1995-2000 byly v BZ přestavěny všechny skleníky a díky projektu Ing. arch. Pavla Vaněčka se zahrada stala svou technologií nejmocnější v České republice. Ve svém oboru je tudíž považována, nejen díky největším tropickým expozicím v republice, za zvláště cennou a patrně nejvýznamnější. Funguje i jako tzv. záchranné centrum pro rostliny. Hlavní poslání tkví ve zdokonalování funkcí naučných, od botanických a ekologických znalostí dostupných široké veřejnosti, až po etiku oboru, poněkud přehlíženou odborníky dosud kořistícími v přírodních ekosystémech. V současné době, kdy lze konstatovat a prokázat úpadek všeobecných znalostí z přírodovědy v rámci základního vzdělání mladé české populace, vedoucí až k přírodovědné negramotnosti, se naznačená snaha jeví jako rozumná. Je ovšem pravdou, že mnoho lidí hledá v Botanické zahradě jen antistresové, odpočinkové esteticky kvalitní prostředí. Botanická zahrada v tomto směru dokonce pomáhá i Krajské nemocnici Liberec bezplatným vstupem pro skupiny pacientů z psychiatrických oddělení, pro dospělé i děti.

Botanická zahrada neobdržela po dostavění skleníkového areálu v roce 2000 sebemenší investici od zřizovatele (tj. města Liberec), aby mohla přijít s něčím výrazně novým. Proto byl vytvořen projekt rozšíření nejatraktivnější části BZ, skleníkového komplexu, o jeden menší velmi speciální pavilon, vybavený ovšem největším skleníkovým bazénem v ČR. Tento pavilon měl být začleněn do již existující venkovní expozice květeny mokřadů (tj. biom chráněný mezinárodními tzv. Ramsarskými dohodami). Důvod takového začlenění je jednoduchý: Největší leknínovitou rostlinu světa, viktorii královskou, objevil rodák ze severních Čech T. Haenke, a proto by zajisté měla být k vidění v Botanické zahradě. Místo ní ovšem naše i jiné české zahrady pěstují a za viktorii královskou jen vydávají o něco menší, ale odolnější viktorii Cruzovu, která z hlediska české historie nemá žádný význam.

Pavilon speciální konstrukce by vyhověl zvláště složitým ekologickým požadavkům pravé viktorie královské. To však není hlavní. Pavilon měl být vybaven naučným systémem propojeným s ostatním odborným sdělením z areálu zahrady. Měl také rozšířit možnosti zahrady o noční prohlídku, neboť viktorie kvete právě v noci. Skutečná viktorie královská se také stává světově ohroženým druhem a její populace by měla být pojištěna kultivací v botanických zahradách.

Pavilon "LEKNÍNOVITÉ - Nymphaeaceae" nechť je představen pomocí počítačové vizualizace:

Situace v leteckém pohledu. Situace v leteckém pohledu. Pohled z odd. mokřadní flóry. Pohled z odd. mokřadní flóry. Interiér. Interiér.

 

Představujeme zamýšlené hlavní botanické objekty v pavilonu: 

VIKTORIE KRÁLOVSKÁ

Viktorie královská (Victoria amazonica) Viktorie královská (Victoria amazonica) Viktorie královská za prvé noci. Viktorie královská za prvé noci. Týž květ za druhé noci. Týž květ za druhé noci.

 

VIKTORIE CRUZOVA 

Viktorie Cruzova (Victoria cruziana) Viktorie Cruzova (Victoria cruziana) Největší květ z leknínovitých. Největší květ z leknínovitých. Noc. Tak ji návštěvníci neuvidí. Noc. Tak ji návštěvníci neuvidí.

 

EURYALÉ VZDORNÁ

Euryalé vzdorná (Euryale ferox) Euryalé vzdorná (Euryale ferox) Listy 110 cm velké. Listy 110 cm velké. Květ někdy proráží skrze list. Květ někdy proráží skrze list.

 

LOTOS ŽLUTÝ 

Lotos žlutý (Nelumbo lutea). Lotos žlutý (Nelumbo lutea). Kvete za slunce. Kvete za slunce. Listy i květy vysoko nad vodou. Listy i květy vysoko nad vodou.

 

Dne 7. října 2013 předáváme staveniště, což znamená faktické zahájení stavebních prací. Stavba uvnitř BZ nijak neomezí normální provoz pro návštěvníky. Nový pavilon má být dokončen k 31. květnu. Než se v něm budou moci pěstovat rostliny, bude potřebný měsíční zkušební provoz. Během té doby také musí "vyzrát" voda, tj. proběhnou v ní biochemické procesy a prostředí se biologicky ustálí. Viktorie však potřebují dostatečně dlouhou vegetační sezónu a výsadba předpěstovaných sazenic se provádí v dubnu. Je tedy logické, že uvedené druhy obřích leknínovitých rostlin budou v pavilonu až v sezóně 2015. Dle konzultací se zástupci stavební firmy však v případě zvláštní přízně zimního počasí není vyloučeno urychlení akce, při dodržení technologických postupů (zejména důležité u antikorozních nátěrů). Také BZ proto nevylučuje, že viktorie a euryalé tam budou již příštím rokem. (MS)

 

Dne 1. října přinášíme dokumenty, jak probíhá odsun části expozice mokřadní květeny, kterou ovšem nerušíme definitivně. Po dokončení stavby pavilonu se sortiment navrátí a tato expozice dozná i pozměněné zahradně-architektonické podoby. (MS)

Odebrání sazenic všech druhů. Odebrání sazenic všech druhů. Vyjmutí a očištění bazénů. Vyjmutí a očištění bazénů. Sazenice mokřadních rostlin v depozitáři. Sazenice mokřadních rostlin v depozitáři.

 

Dne 21. října bylo předáno staveniště, kde jsou již v terénu vyznačeny přesně geodeticky zaměřené body na obvodu budoucího pavilonu. Staveniště lze pozorovat z Purkyňovy ulice (v úrovni administrativní budovy BZ) a dokud to zimní podmínky dovolí, umožníme návštěvníkům přístup s výhledem na stavbu i z větší blízkosti, z nitra BZ. (MS) 

Vyměřování. Vyměřování. Zde bude vchod do pavilonu. Zde bude vchod do pavilonu.

 

Dne 6. listopadu konstatuji, že práce na výstavbě pavilonu již dobře začaly, organizace činností je optimální. Dne 13. listopadu ve 14.30 hod. je plánováno slavnostní poklepání základního kamene pro nový pavilon. (MS)

Příprava vedení k plynové kotelně. Příprava vedení k plynové kotelně. Hloubení jámy pro betonáž první patky nosné konstrukce. Hloubení jámy pro betonáž první patky nosné konstrukce.

 

Dne 8. listopadu jsou položeny "chráničky" a kanalizační roury od nově zřízených obslužných šachet, jsou také zabetonovány první armované patky, které ponesou konstrukci pavilonu. Botanická zahrada v téže době komunikuje s firmou Daruma Plzeň, která se zabývá informačním audio programem s naučným obsahem, pro nový pavilon. (MS) 

Pokládání podzemních inženýrských sítí. Pokládání podzemních inženýrských sítí. Právě přijel transportér s betonem. Právě přijel transportér s betonem. Dokončování betonové patky. Dokončování betonové patky.

  

Dne 23. listopadu je vybagrována jáma pro zřízení základové desky velkého bazénu uvnitř budoucího pavilonu. Je provedena přeložka přívodu plynu do kotelny BZ. Kromě toho je připravena betonáž dalších patek pro usazení konstrukce. Pracuje se i o sobotách a nedělích, stavbyvedoucí je na místě. Fotografie jsou z dnešního dne. (MS)

 

Dne 5. prosince je nad nulou, ale mrazy hrozí. Proto čerstvě rozmístěná betonová malta pro základovou desku bazénu je pokrývána izolační vrstvou z polystyrenu a fólie.  

 

Dne 11. prosince jednak byly dovezeny nosné sloupy konstrukce skleníku, jednak probíhá zdění šachty pro topný systém. (MS) 

Základová deska pro bazén. Základová deska pro bazén. Přivezli první části konstrukce. Přivezli první části konstrukce. Sloupy, které budou zasunuty do betonových patek. Sloupy, které budou zasunuty do betonových patek.

 

Dne 15. prosince, v neděli, se pracuje; je rozestavěna nosná konstrukce, usazují se díly krovu. Tato konstukce bude uvnitř pavilonu a ponese plášť z průhledných (na bocích) a průsvitných tabulí (na střeše). (MS)

13.12.2013 13.12.2013 14.12.2013 14.12.2013 15.12.2013 15.12.2013
Na střechách skleníků. Na střechách skleníků. Pohled odtud 15.12.2013 Pohled odtud 15.12.2013 Sem navrátíme expozice. Sem navrátíme expozice.

  

Dne 24. prosince lze již popatřit na vnitřní nosnou konstrukci, kde je ale třeba dokončit ještě řadu svárů. Tempo stavby, její spořádanost a přesné naprogramování označuji hvězdičkou. (MS)

Pohled ze střechy pavilonu G. Pohled ze střechy pavilonu G. Budoucí vchod do pavilonu. Budoucí vchod do pavilonu. Tak bude vypadat při příchodu. Tak bude vypadat při příchodu.

 

Dne 23. ledna přidávám snímky z minulých dnů, kde na posledním již na konstrukci visí plachta, určená k rozložení přes krov. Ochrání před sněhem prostor, kde bude probíhat armování budoucího bazénu. 

12.1.2014 12.1.2014 13.1.2014 13.1.2014 16.1.2014 16.1.2014

  

Dne 24. ledna přišla zima se sněhem, zatím mírná, ale objekt je již pod provizorní plachtou; pracuje se vně i uvnitř, hlavně na armaturách. Organizace na staveništi je obdivuhodná. Provoz samotné Botanické zahrady není vůbec ztížen touto stavbou.

  

16. února 2014. Budoucí vnější zídky mají připravené polystyrenové vnitřní izolace a armatury, bude následovat šalování a zalití konstrukčním betonem. Bazén má již nalité betonové stěny, v nichž je skryto topení. Přední stěna je zevnitř šikmá a je nižší než stěny ostatní. Bude zvýšena vlepeným tlustým sklem, jež nemá za účel průhled pod vodu, ale hlavně zvláštní efekt optický: Pozorovatel jako by stál přímo ve vodě a z největší blízkosti viděl plovoucí listy viktorií. Patrná je vysoká zadní železobetonová zeď na straně severní, jež má význam pro stabilizaci vnitřního mikroklimatu pavilonu, a navíc ponese treláž pro nádherně kvetoucí jihoamerickou liánu Allamanda cathartica.

Viditelná střecha je zcela provizorní, je to jen plachta k ochraně prostoru proti sněhu a dešti. Na nosnou konstrukci bude nakonec zavěšen plášť z hliníkových lišt, zasklený průhlednými skly na bocích a průsvitnými polykarbonátovými deskami ve střeše. Taková konstrukce je stejná, jako je tomu u ostatních skleníků v BZ. (MS) 

Od vchodu vlevo: Hadice k topení bazénu. Od vchodu vlevo: Hadice k topení bazénu. Šalování již vybetonovaného bazénu. Šalování již vybetonovaného bazénu. Od vchodu vpravo: Na čelní stěnu přijde skleněné pokračování. Od vchodu vpravo: Na čelní stěnu přijde skleněné pokračování.

 

16. dubna 2014. Nyní naposledy lze pořídit fotografie stavby bez pláště, s patrným takřka dokončeným bazénem uvnitř. Právě započala montáž pláště (zasklení), a sice od vchodu (na fotografiích z dneška se nachází vpravo). Proběhlo uložení teplovodu do pavilonu včetně následného srovnání terénu, probíhá dláždění komunikace, důležité pro přístup k výstavnímu pavilonu BZ. Je hotova montáž ovládání pro topení do bazénu v obslužné šachtě, a ovšem i jiné dílčí práce. Dohled nad kvalitou stavby (zadaný externí specializované firmě - viz informace na panelu u stavby) je pravidelný a protokolovaný. Spokojenost! (MS) 

31. března 2014 31. března 2014 16. dubna 2014 16. dubna 2014 16. dubna 2014 16. dubna 2014

 Pokračování na str. 2 >>

 << Na úvodní stránku

 
© J. M. POST