Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie

Vývoj Botanické zahrady – historické milníky

 • Roku 1893 liberecký "Spolek přátel přírody" zakoupil, po předešlé neúspěšné snaze založit zahradu na jiném místě, nynější pozemek a začalo budování Botanické zahrady.
 • Dne 5. září 1895 již byla Botanická zahrada veřejně převzata v užívání; avšak měla v převážné míře charakter zahradnictví pro zásobování města zelení.
 • Za I. světové války úpadek, víceméně zelinářská zahrada.
 • Roku 1923 odejmutí části území na stavbu městského činžovního domu, existujícího dodnes v sousedství.
 • Roku 1930 zprovozněn první expoziční skleník v historii zahrady, zakoupený městem Liberec v České Kamenici. (Byl potom roku 1973 obestavěn a nahrazen novějším.)
 • Za II. světové války úpadek, opět částečně zelinářské zahradnictví a 2 malé pěstitelské skleníčky. Zakládající "Spolek přátel přírody" již od roku 1938 neexistoval.
 • Roku 1954 město Liberec ustanovilo zdecimovaný pozůstatek jako "Severočeskou botanickou zahradu", jež se stala samostatným vědeckým a kulturně výchovným zařízením, hospodařícím již na nynější ploše 2 ha.
 • V letech 1956 - 1980 byly postupně vystavěny další skleníky, celkem 11 expozičních a 7 pěstitelských. Vytápění měly zprvu koksem, později v kombinaci se systémem elektrickým, akumulačním. (Nyní již neexistují.)
 • Roku 1970 je odstraněn z politických příčin ředitel Pavel Smrž, který se zasloužil o deklaraci (r. 1954), vzestup a vynikající úroveň  "Severočeské botanické zahrady". Následovalo údobí řízení řediteli vyhovujícími především politicky, trvající do začátku roku 1990.
 • Roku 1981 byl zaznamenán rekord v roční návštěvnosti, udává se 393 700 osob. Zahrada ovšem nesla dle pamětníků i historických dokladů výrazné rysy odborně podprůměrného zařízení, upadajícího v triviálně laděné a organizovaně i povinně navštěvované a turisticky přetěžované centrum.
 • Léta 1990 - 1995: Učiněny generální úpravy a modernizace skleníkových expozic, přestavba velkého alpina do nynějšího stylu, změna dispozice celé parkové části.
 • Roku 1995 vydána aktuální tzv. zřizovací listina, podle níž oficiální název zní "Botanická zahrada Liberec". Zahrada slaví výstavou "Hold rostlinám" stoleté výročí vzniku.
 • Léta 1995 - 2000: Proběhla postupná demontáž zastaralých skleníků, nacházejících se již v havarijním stavu, a výstavba nynějšího komplexu 9 skleníkových pavilonů9 pěstitelských skleníků. Topení je plynové, udržování mikroklimatu skleníků je automatizováno.
 • Rok 2003: V Botanické zahradě je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zřízeno tzv. záchranné centrum CITES. Slouží určitým speciálním způsobem k ochraně nejohroženějších druhů světa před vyhubením. Děje se tak na základě mezinárodní konvence známé právě pod zkratkou CITES. Tím je potvrzeno významné postavení instituce v republikovém a mezinárodním měřítku.
 • Léta 2000 - 2007: Botanická zahrada dostává od svého zřizovatele, města Liberec, příležitost k několika expedicím do tropů Latinské Ameriky. Je to další výrazný kvalitativní pokrok v činnosti instituce. Botanická zahrada se může ve světě prezentovat poznatky v tropické botanice. Materiály z expedic rovněž přispěly ke zkvalitnění a věrohodnosti přírodovědeckých expozic věnovaných tropickým vegetačním formacím. V dalších letech využíváno ke konaným přírodovědným výstavám.
 •  Léta 2008 až 2013: Zřizovatel Botanické zahrady vytvořil v důsledku sportovních klání „Ski 2009“ značný dluh. (V oficiálním magistrátním Libereckém zpravodaji I-III/2011 je bilance: …nezaplacené faktury a penále přesahující sto milionů korun a dalších zhruba sto milionů požaduje po organizátorech finanční úřad.) Pro Botanickou zahradu nastal zřejmě v důsledku následných úsporných tendencí stav extrémní finanční nouze a stěží se dařilo udržet základní existenční procesy v organizaci. V posledních téměř 4 letech zaznamenán i demotivující psychologický tlak až šikana, signály pohrdání hodnotami Botanické zahrady ze strany některých důležitých činitelů zřizovatele.
 • Roku 2010: Nově zřízena a otevřena tzv. Depresivní zahrádka, patrně vůbec první designérský pokus o (trpký) humor vyjádřený botanickými prostředky a zahradní architekturou. Výsledek nezůstal nepovšimnut a vstoupil i do knižní literatury.
 • Desátý pavilon 2014 Desátý pavilon 2014 Rok 2014: Rok konání komunálních voleb, výše zmínění činitelé dodatečně upravili financování organizace na únosnou míru, byla schválena i položka na akutně potřebné opravy topného systému, zřizovatelem byl dokonce akceptován, spolufinancován a s pomocí EU realizován projekt desátého skleníkového pavilonu, určeného a technicky přizpůsobeného speciálně pro pěstování viktorií. Ještě téhož roku proběhl zkušební provoz, s výborným výsledkem; pavilon byl při tom zpřístupněn návštěvníkům.  

 

 

    Z dob Československé republiky a Československé socialistické republiky se zachovaly některé fotografie, k nahlédnutí zde.
 
© J. M. POST