Domů > Dodatky > ARTEFAKTY - umělecká díla

Botanická zahrada v principu není prostorem pro přehlídku trvale umístěného sochařského umění. Spolupráce s akademickými sochaři však byla navázána tehdy, když pro zahradní architekturu bylo třeba uměleckých děl funkčních. Postupně nechť jsou představena.

385.jpg Fontánka z hořického pískovce.

386.jpg Fontánka začleněná v zahradní architektuře.

387.jpg Fontánka, harmonie se skleníky.

Fontánka z hořického pískovce. Autor: Mgr. Filip Novotný, akademický sochař a restaurátor. Zadáním bylo vytvořit nikoli hlučnou, pohledově zajímavou skulpturu s prýštící vodou, určenou do zahradní architektury ve volném poklidném stylu. V místech, kde je umístěna, zpravidla návštěvníci končí nejméně dvouhodinovou prohlídku, během níž spatřili tisíce zvláštních druhů rostlin. Jsou pochopitelně unaveni a rádi spočinou na lavičku, dívají se na zurčící vodu a vlastně přestanou vnímat, že i zde působí ruce zahradníků.  Autor však musel respektovat i skutečnost, že v pohledu z Purkyňovy ulice bude dílo vždy na pozadí víceméně funkcionalistických skleníků. Obliny a zkonstruované křivky z pískovce plus voda vyvěrající nikoli na způsob skutečného vodotrysku jsou zajímavým fenoménem. Vodě je přikázán směr tak zajímavě, že je smáčen i takřka celý dolní povrch uvnitř tvaru. Zvláštní podívanou dílo skýtá za větru, kdy se proud vody stává silně a nevypočitatelně proměnlivým. Na podzim  fontánka přispívá zvláště silně k zádumčivé náladě celého aranžmá (obrázek uprosted).

388.jpg Stolová vitrina.

389.jpg Stolová vitrina, vystavené tiskoviny.

390.jpg Stolová vitrina zdola.

Stolová vitrina z bronzu a skla.  Autor: MgA. Jan Novotný. Dílo je umístěno ve vstupním pavilonu skleníkového komplexu. Je určeno k vystavení knih, pohlednic, historicky zajímavých fotografií z Botanické zahrady apod. Autor dostal zadání ozvláštnit (kromě splnění naznačené funkce vitriny) strohý vstupní prostor  poutavým artefaktem, jenž nenechává nikoho na pochybách, že se ocitá na začátku noblesních prostor plných vzácných botanických sbírek. Právě proto podstavec jako by zopakoval větvení keřů viditelných venku bočními stěnami skleníku. Skleněné dno vitriny je podepřeno listovím, odlitým z masivního bronzu. Realizaci díla provedla vynikající umělecká slévárna, Otakar Příhoda Artmetal  (Praha).

1559.jpg Nosník s adjustovanými makrofotografiemi mechů.

1558.jpg Detail.

1560.jpg Detail s patrným patinováním bronzu.

Nosník na makrofotografie. Autor: MgA. Jan Novotný. V tomtéž pavilonu jako předešlé dílo bylo třeba vytvořit jakési předznamenání při vstupu do vyhlídkového venkovního prostoru na okraji tzv. Orientální zahrady. Nosník pro umístění většího počtu makrofotografií různých mechorostů, jichž se v dané zahradní architektuře používá. Autor tedy logicky zvolil opět kombinaci bronz a sklo. První modely měly podobu bambusového lešení, jak se dodnes v Orientu používá. Zmíněná firma Artmetal ovšem tvar skutečných bambusů převtělila do nejmenších detailů do kovové slitiny! Zde byl velmi uspokojivě splněn požadavek, aby umění bylo jednak funkční, jednak zajímavé a nevšední, a také odpovídalo tématu Orientu.

394.jpg Vitrina na zkameněliny.

395.jpg Vystavené unikátní zkameněliny rostlin.

396.jpg Vitrina na zkameněliny detail mosazného zábradlí.

Vitrina na zkameněliny. Autor: MgA. Jan Novotný. Před vchodem do prazvláštního pavilonu nazvaného "Pravěk" bylo třeba vystavit jedinečnou kolekci fosilních dokladů o evoluci rostlin, nádherných leštěných drahých kamenů vzniklých křemenitou inkrustací pravěkých kmenů. Tyto velmi těžké a početné zkameněliny z českých lokalit bylo nutné těsně seskupit v sériích podle botanických požadavků. Masivní vitrina přitom musí být bezpečně ochráněna zábradlím, aby se předešlo úrazům v případě neukázněného pohybu mladých návštěvníků. Komplikací je skutečnost, že vzdálenost mezi stropem a podlahou není všude stejná. Mnoho volnosti tedy umělec neměl, přesto však ve spolupráci s osvědčenou firmou Artmetral dokázal opět splnit všechny požadavky: funkčnost, originální střízlivý styl jsoucí v souladu s prostředím, estetické pozdvižení strohého prostoru chodby.

397.jpg Araukarit o velké váze.

398.jpg Vitrína s naučnou tabulí.

399.jpg Vystavený paleobotanický vzorek.

Vitrina na zkameněliny II. Autor: MgA. Jan Novotný. Před vchodem do prazvláštního pavilonu nazvaného "Pravěk" již byla výše uvedená vitrina, kde paleobotanické ukázky návštěvníkům vysvětlují tzv. vývojové stupně pravěkých rostlin. Během let se projevil zvláště veliký zájem o takové exponáty. Připadalo nám zajímavé sdělení, jak podle nejnovější hypotézy mohly takové vědecky i esteticky hodnotné araukarity a další prokřemenělé fragmenty kmenů vzniknout a uchovat se po zhruba 200 000 000 let. Způsob vystavení často velmi těžkých kusů kamene není jednoduchý. Autor byl přitom požádán, aby harmonicky navázal na předešlé, k podobnému tématu sloužící dílo. K dispozici byl omezený prostor ve frekventované chodbě uvnitř skleníkového areálu. Pořadí exponátů bylo předepsáno dle botanických kriterií, nebylo možné je změnit například podle estetického hlediska, podle váhy (mechanického působení na nosnou konstrukci), anebo rozměrů. Nejednoduchý, ba značně komplikovaný cíl byl autorem splněn k naprosté spokojenosti Botanické zahrady. Výsledek vypadá zdánlivě jednoduše, jako by vznikl lehce a logicky, jako by na daném místě byl od samého počátečního ideového záměru celých expozic a byl již součástí libreta. Dílo bylo přitom instalováno až 13 let po otevření skleníkového areálu pro veřejnost, a sice koncem listopadu r. 2013.

400.jpg Lavice v "Depresivní zahrádce".

401.jpg Železné prvky na pískovcové lavici.

402.jpg Lavice z hořického pískovce, s kováním z poctivého železa.

Lavice do Depresivní zahrádky. Autor: MgA. Jan Novotný. Ideou drobné zahradní architektury nazvané Depresivní zahrádka bylo udělat legraci pomocí botanických prostředků. V parkové části Botanické zahrady se tak octla skupina osmi roubovaných mutantů smrku ztepilého, kteří se vyznačují neuspořádaným, jakoby mrzáckým růstem. V takto načrtnutém prostředí bylo třeba umístit také nepohodlnou lavici, zjevně přizpůsobenou danému nadpisu. Sochař byl již zvyklý na neobvyklá zadání ze strany Botanické zahrady i na požadavek používat solidního materiálu a nechat vyniknout brilantnímu řemeslu. Rozlomená lavice z hořického pískovce, jež nejlépe z několika návrhů vyhověla tématu, je opatřena atributy evokujícími špatné pocity (rezatý pilový kotouč, rozbitá pistole, řinčivé řetězy aj.) Od 18. června 2010 je toto dílo k dispozici všem návštěvníkům s neblahou náladou, jež má být prohloubena až ke skutečné depresi. Každý potom může do lavice vyrýt sdělení, nápis či symbol, maje po ruce přikované nástroje na řetězech. Je-li člověk v depresi, tak řečeno až na dně, teprve pak se může odrazit ode dna a své původní rozpoložení překonat.

403.jpg Kompaktní dub v kombinaci s hořickým pískovcem, dva ušlechtilé mateiály.

404.jpg Sedák in situ; detail skleníkového zákoutí.

405.jpg Expozice bonsají.

Sedák k expozici bonsají pro interiéry. Autor: MgA. Jan Novotný. Expozice drobných bonsají vhodných do interiérů se nachází v horní etáži skleníkového komplexu a v aranžmá tam je využito různých podstavců z hořického pískovce. Celkový dojem byl ovšem až do r. 2011 jaksi podobný výkladní skříni, neboť vše je za sklem. Zadání pro výtvarníka spočívalo v požadavku, aby expozice pronikla také před sklo, nějakým prvkem logickým jak vůči expozici, tak vůči světelným podmínkám (vylučujícím např. umístění nějaké rostliny) a vzhledu chodby. Autor, akademický sochař, předložil několik variant sedáku ze stejného materiálu, jaký je užit v expozici. Výsledkem je řešení, které neprotiřečí ani strohému prostoru chodby, ani v principu orientálnímu nádechu expozice. A tak dne 28. listopadu 2011 přibyl k výbavě expozic další luxusní prvek, u něhož nelze přehlédnout jistý formálně dobře uplatněný důvtip.

Pozn.:  Autor tohoto a výše uvedených děl v Botanické zahradě byl scénografem filmu "Kobry a užovky", který v ročníku 2016 obdržel nejvyšší počet ocenění při udílení Českých lvů.

406.jpg Kinetické umění - Trávy s bludnými kameny.

407.jpg Osvětlovací plastika.

408.jpg Osvětlovací těleso ze šamotu v detailu.

Šamotové plastiky ve vchodu správní budovy. Autorka: Ing. Iva Ouhrabková. Nechť se nikdo nenechá zmýlit inženýrským titulem této současné tvůrkyně s mezinárodním renomé. Kromě vzdělání na Vysoké škole strojní a textiní v Liberci (dnes Technická univerzita v Liberci) je též absolventkou Akademie múzických umění. Již v době porevoluční renezance Botanické zahrady obdržela tato autorka opravdu svérázné zadání: Jakási předsíň administrativní budovy, tehdy esteticky postižená nevkusem v duchu socialistické svépomoci, tj. dlaždičkovou strakatinou na podlaze v kombinaci s růžovým vymalováním a válečkovým vzorováním na stěnách, měla být alespoň ozvláštněna něčím zajímavým, barevně neutrálním. Jediné, co mělo tvůrkyni ulehčit tento úkol, bylo smytí zmíněného nátěru stěn a vybílení. Plastika "Trávy" je pohyblivá a každé článkované stéblo lze rozkývat, neboť uvnitř šamotových dílců je pružný ocelový prut. "Bludné balvany" z téhož materiálu jsou duté a lehké, a proto mohou být ve značné velikosti úměrné danému prostoru. Hnusné  a naprosto nevkusné původní osvětlovací těleso bylo nahrazeno dalšími originálními šamotovými prvky. Důvtip tvůrčího řešení patrně ocení každý, kdo má rád užité umění "na míru" danému místu.