Domů > Dodatky > VÝVOJ a historické milníky

Vývoj Botanické zahrady historické milníky


12.jpg

Roku 1893 liberecký "Spolek přátel přírody" zakoupil, po předešlé neúspěšné snaze založit zahradu na jiném místě, nynější pozemek a začalo budování Botanické zahrady.


13.jpg

Dne 5. září 1895 již byla Botanická zahrada veřejně převzata v užívání; avšak měla v převážné míře charakter zahradnictví pro zásobování města zelení.

Za I. světové války úpadek, víceméně zelinářská zahrada.

Roku 1923 odejmutí části území na stavbu městského činžovního domu, existujícího dodnes v sousedství.

Roku 1930 zprovozněn první expoziční skleník v historii zahrady, zakoupený městem Liberec v České Kamenici. (Byl potom roku 1973 obestavěn a nahrazen novějším.)


14.jpg Za II. světové války úpadek, opět částečně zelinářské zahradnictví a 2 malé pěstitelské skleníčky. Zakládající "Spolek přátel přírody" již od roku 1938 neexistoval.

Roku 1954 město Liberec ustanovilo zdecimovaný pozůstatek jako "Severočeskou botanickou zahradu", jež se stala samostatným vědeckým a kulturně výchovným zařízením, hospodařícím již na nynější ploše 2 ha.

V letech 1956 - 1980 byly postupně vystavěny další skleníky, celkem 11 expozičních a 7 pěstitelských. Vytápění měly zprvu koksem, později v kombinaci se systémem elektrickým, akumulačním. (Nyní již neexistují.)

Roku 1970 je odstraněn z politických příčin ředitel Pavel Smrž, který se zasloužil o deklaraci (r. 1954), vzestup a vynikající úroveň  "Severočeské botanické zahrady". Následovalo údobí řízení řediteli vyhovujícími především politicky, trvající do začátku roku 1990.

Roku 1981 byl zaznamenán rekord v roční návštěvnosti, udává se 393 700 osob. Zahrada ovšem nesla dle pamětníků i historických dokladů výrazné rysy odborně podprůměrného zařízení, upadajícího v triviálně laděné a organizovaně i povinně navštěvované a turisticky přetěžované centrum.

Léta 1990 - 1995: Učiněny generální úpravy a modernizace skleníkových expozic, přestavba velkého alpina do nynějšího stylu, změna dispozice celé parkové části.


15.jpg Desátý pavilon 2014 Roku 1995 vydána aktuální tzv. zřizovací listina, podle níž oficiální název zní "Botanická zahrada Liberec". Zahrada slaví výstavou "Hold rostlinám" stoleté výročí vzniku.

Léta 1995 - 2000: Proběhla postupná demontáž zastaralých skleníků, nacházejících se již v havarijním stavu, a výstavba nynějšího komplexu 9 skleníkových pavilonů a 9 pěstitelských skleníků. Topení je plynové, udržování mikroklimatu skleníků je automatizováno.

Rok 2003: V Botanické zahradě je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zřízeno tzv. záchranné centrum CITES. Slouží určitým speciálním způsobem k ochraně nejohroženějších druhů světa před vyhubením. Děje se tak na základě mezinárodní konvence známé právě pod zkratkou CITES. Tím je potvrzeno významné postavení instituce v republikovém a mezinárodním měřítku.

Léta 2000 - 2007: Botanická zahrada dostává od svého zřizovatele, města Liberec, příležitost k několika expedicím do tropů Latinské Ameriky. Je to další výrazný kvalitativní pokrok v činnosti instituce. Botanická zahrada se může ve světě prezentovat poznatky v tropické botanice. Materiály z expedic rovněž přispěly ke zkvalitnění a věrohodnosti přírodovědeckých expozic věnovaných tropickým vegetačním formacím. V dalších letech využíváno ke konaným přírodovědným výstavám.

Léta 2008 až 2013: Zřizovatel Botanické zahrady vytvořil v důsledku sportovních klání Ski 2009 značný dluh. (V oficiálním magistrátním Libereckém zpravodaji I-III/2011 je bilance: nezaplacené faktury a penále přesahující sto milionů korun a dalších zhruba sto milionů požaduje po organizátorech finanční úřad.) Pro Botanickou zahradu nastal zřejmě v důsledku následných úsporných tendencí stav extrémní finanční nouze a stěží se dařilo udržet základní existenční procesy v organizaci. V posledních téměř 4 letech zaznamenán i demotivující psychologický tlak až šikana, signály pohrdání hodnotami Botanické zahrady ze strany některých důležitých činitelů zřizovatele.

Roku 2010: Nově zřízena a otevřena tzv. Depresivní zahrádka, patrně vůbec první designérský pokus o (trpký) humor vyjádřený botanickými prostředky a zahradní architekturou. Výsledek nezůstal nepovšimnut a vstoupil i do knižní literatury.

Rok 2014: Rok konání komunálních voleb, výše zmínění činitelé dodatečně upravili financování organizace na únosnou míru, byla schválena i položka na akutně potřebné opravy topného systému, zřizovatelem byl dokonce akceptován, spolufinancován a s pomocí EU realizován projekt desátého skleníkového pavilonu, určeného a technicky přizpůsobeného speciálně pro pěstování viktorií. Ještě téhož roku proběhl zkušební provoz, s výborným výsledkem; pavilon byl při tom zpřístupněn návštěvníkům.

Z dob Československé republiky a Československé socialistické republiky se zachovaly některé fotografie, k nahlédnutí zde.